Vår hantering av dina personuppgifter

För Gardio är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, personnummer eller kundnummer. När du ringer till oss via kundservice, chattar eller skickar e-post, blir de ljudupptagningar, e-post och chattsessioner som skapas personuppgifter om vi kan koppla dem till dig. Även uppgifter som genereras i våra larmservrar när du använder ditt Gardiolarm är personuppgifter om vi genom dessa kan identifiera dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

Vilka personuppgifter hanterar vi och till vad?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 1. Att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. leverera larmtjänsten och tillhandahålla support.
 2. Att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
 3. Att vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för nyhetsbrev om tjänsten.
 4. Att du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen, t.ex. när vi behandlar dina uppgifter för marknadsföring. Detta kan ske genom att du ger ditt samtycke i samband med att du registrerar dig hos som intressent eller kund, att vi frågar vi dig om ditt samtycke för en specifik behandling innan den påbörjas, eller vi ber om ditt generella samtycke för återkommande behandling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Leverera dina produkter och få betalt

Ändamål: Identifiera dig som vår kund eller användare samt för kreditupplysningsändamål vid köp. Leverera de produkter som du har beställt och kunna hantera eventuella återköp och reklamationer. Fakturera dig enligt avtalet samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald, samt i övrigt tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse för denna behandling är att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med dig.

Kategori av uppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, IP-adress, logginformation, order- och leveransinformation, faktura- och betalstatus, samtalsinspelningar.

Lagringstid: Så länge du är kund hos oss och därefter ytterligare 24 månader. Uppgifter som behövs för fakturering kan vi om kvarstående fordran finns spara längre tills fordran är betald eller preskriberad.

Leverera larmtjänsten

Ändamål: Tillhandahålla larmtjänsten med Mina Sidor, mobilappar, väktarutryckningar etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kategori av uppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, IP-adress, användningsdata och relaterat bildmaterial.

Lagringstid: Så länge du är kund hos oss och därefter ytterligare 24 månader. Användningsdata som sparas därefter skall vara i anonymiserad form.

Kundtjänst och annan kommunikation rörande tjänsten

Ändamål: Hjälpa dig att använda Gardio och svara på frågor rörande tjänsten. Tillhandahålla dig information om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster så att de ska fungera så bra som möjligt. Utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse. Våra berättigade intressen för behandling av personuppgifter i enkät- och kundnöjdhetsundersökningar är att vi vill inhämta dina åsikter för att kunna förbättra våra tjänster. Våra berättigade intressen för att spela in samtal och analysera texter är att förbättra vår kundkommunikation och våra arbetssätt så att vi ska kunna erbjuda dig bättre service. Våra berättigade intressen av att informera dig om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster är att hålla dig informerad om hur vårt arbete påverkar dina produkter och tjänster.

Kategori av uppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, IP-adress, användningsdata, ärendenoteringar och relaterade samtalsinspelningar, svar på enkäter.

Lagringstid: Så länge du är kund hos oss och därefter ytterligare 24 månader.

Utveckling av tjänster

Ändamål: Förbättra och utveckla våra erbjudanden till dig och andra kunder samt för att utveckla våra interna processer, larmtjänsten och dess relaterade produkter. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik och användningsdata för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Våra berättigade intressen för nämnda behandlingar är att vi behöver ha ett systematiskt arbete med att utveckla våra tjänster, produkter, interna processer, system och produkter för att långsiktigt kunna tillgodose befintliga kunders och marknadens behov av utveckling.

Kategori av uppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, IP-adress, användningsdata, ärendenoteringar och relaterade samtalsinspelningar, svar på enkäter.

Lagringstid: Så länge du är kund hos oss och därefter ytterligare 24 månader. Användningsdata som sparas därefter skall vara i anonymiserad form.

Direktmarknadsföring

Ändamål: Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För att vi ska kunna göra detta använder vi dina personuppgifter så att vi kan ta fram erbjudanden som är relevanta för just dig och dina behov. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta både via brev, sms, telefon, epost och via vår webb. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta via vår kundtjänst.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Våra berättigande intressen för nämnda behandlingar är att vi ska kunna marknadsföra nya eller befintliga tjänster. Vi skickar dig endast information om produkter och tjänster som ligger inom avtalet med dig eller som vi tror att du finner intressanta. Vi kommer inte att skicka marknadsföringsinformation till dig om du valt att tacka nej till marknadsföring.

Kategori av uppgifter: Namn, adress, telefonnummer, epost, användningsdata, besökshistorik på hemsidan, svar på enkäter.

Lagringstid: Så länge du är kund hos oss och därefter ytterligare 24 månader. Om du inte är kund så sparar vi dina uppgifter tills du meddelar oss att du vill att vi tar bort dem.

Efterlevnad av lagar såsom bokföringslagen

Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Kategori av uppgifter: Namn, adress, telefonnummer, epost, fakturauppgifter och betalstatus.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Finansiering

Ändamål: Vi behandlar personuppgifter i syfte att refinansiera våra fakturor för att långsiktigt kunna tillhandahålla dig optimala produkter och tjänster med de bästa priserna.

Rättslig grund: Berättigat intresse.

Kategori av uppgifter: Namn, adress, telefonnummer, epost, fakturauppgifter och betalstatus.

Lagringstid: Så länge vi har en finansiering kopplad till ditt avtal eller dina köp.

Hur samlar vi in uppgifterna

 • När du fyller i kontaktformulär på vår hemsida eller hos någon av våra partners såsom Larmkollen, Adressändring eller liknande.
 • I samband med att du blir kund hos oss, antingen genom att du själv lämnar dem till oss genom något av våra digitala gränssnitt, eller att du lämnar dem till oss muntligen i kundservice eller hos våra återförsäljare och vi dokumenterar dem.
 • Från privata eller offentliga register t.ex. Creditsafe för kreditupplysning i samband med köp.
 • När du kontaktar oss genom vår kundservice i olika ärenden som rör dina produkter eller tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver i e-post och chattar till oss, eller genom att våra medarbetare noterar de uppgifter som du muntligen givit oss.
 • När du använder larmtjänsten och skriver in användaruppgifter samt genererar användningsdata och bildmaterial.
 • När du väljer att svara på kund- och enkätundersökningar samt när du prenumererar på våra nyhetsbrev.
 • Genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information om dina besök på våra webbplatser. Läs mer om cookies här.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster samt ge dig anpassad och relevant information. Vi har t.ex. servicetekniker och installatörer som hjälper oss med att underhålla våra nät, servrar och system. Vi har även återförsäljare och leverantörer av kundservice som hjälper oss med försäljning och kundrelationer. Vidare använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla dig dina produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera dig.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Överföring till leverantörer i tredje land

Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”. En orsak till detta är att vi ibland endast i tredje land kan hitta leverantörer som bjuder den säkerhet vi kräver. En annan orsak kan vara att vi vill kunna erbjuda dig service fler timmar på dygnet.

Vi anlitar inga leverantörer i tredje land om landet inte har adekvat skyddsnivå eller vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt de krav som ställs i GDPR. Vi ser där så är möjligt till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Om du vill läsa mer om överföring till tredje länder, finns det bra information på Datainspektionens hemsida.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar, noteringar i kundservice, chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

Vänligen skicka din begäran till

Gardio AB
Att. Dataskyddsombud
Stupvägen 1 nb
191 42 Sollentuna

Rätt till rättelse

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi och våra leverantörer behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta kundservice om du vill få dina uppgifter rättade.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom de tidsramar som anges ovan.

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för;
 • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta;
 • Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål;
 • Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler;
 • Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

Gardio AB
Att. Dataskyddsombud
Stupvägen 1 nb
191 42 Sollentuna

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

Gardio AB
Att. Dataskyddsombud
Stupvägen 1 nb
191 42 Sollentuna

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

Gardio AB
Att. Dataskyddsombud
Stupvägen 1 nb
191 42 Sollentuna

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig

Gardio AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Gardio. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud

Kontakta oss.