Gardio villkor för köp och abonnemang

Läs mer om Gardios villkor för köp och abonnemang.

Gardio allmänna villkor

Gäller från och med 2023-04-01.

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Gardio AB, organisationsnummer 556809-4998, (”Gardio”) och fysisk eller juridisk person som abonnerar på en eller flera av Gardios tjänster (”Kunden”).

1.2 Gardio erbjuder tjänster och relaterade produkter till kunder (”Tjänst/Tjänster”). Gardios tjänsteutbud samt Tjänsternas omfattning och funktioner anges på Gardios hemsida (gardio.se). Information om Tjänsterna kan även beställas från Gardios Kundtjänst.

1.3 Avtalet om Tjänsten (”Avtalet”) består av (i) de specifika villkor för Tjänsten avseende priser och annat som Gardio tillhandahåller Kunden i samband med att Kunden gör Beställningen (se definition nedan) (”Beställningsvillkor”), (ii) de Särskilda villkor som gäller för beställda Tjänster (”Särskilda villkor”), (iii) dessa Allmänna villkor, liksom (iv) vid var tid gällande prislista. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i följande ordning: 1. Beställningsvillkor, 2. Särskilda villkor, 3. Allmänna villkor, 4. vid var tid gällande prislista.

1.4 Avtalet ska anses ha ingåtts då Kunden har beställt Tjänsten (”Beställningen”) från Gardio eller av Gardio utsedd återförsäljare, t.ex. muntligen vid telefonsamtal eller genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär eller elektroniskt formulär.

1.5 Vid var tid gällande Allmänna och Särskilda villkor samt prislistor finns på Gardios hemsida.

1.6 Kunden är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster, t.ex. sådana som omfattar nedladdning av programvara, förutsätter att Kunden accepterar särskilda användarvillkor genom separat avtal med Gardios samarbetspartner.

1.7 Gardio förbehåller sig rätten att i samband med eller efter att Avtalet har ingåtts göra en kreditkontroll avseende Kunden. Om det vid kreditkontrollen framkommer att Kunden inte är kreditvärdig eller att det finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att iaktta villkoren i Avtalet har Gardio rätt att inom skälig tid från det att Avtalet ingicks säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Gardio säger upp Avtalet enligt denna punkt är Kunden inte skyldig att erlägga eventuell anslutningsavgift och månadsavgift för Tjänsten.

2. Ångerrätt

2.1 Om Kunden har ingått Avtalet på distans eller utanför affärslokal har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) genom att meddela Gardio via kundtjänst, e-post eller post. På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för ånger https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Gardio skickar en bekräftelse om att meddelandet mottagits. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag Avtalet ingicks. För produkter utan abonnemang löper Ångerfristen ut fjorton (14) dagar efter att Kunden fått beställd produkt i sin besittning.

2.2 Vid utövande av ångerrätt ska Kunden återsända produkten senast fjorton (14) dagar efter Kundens meddelande om ånger. Om inte annat överenskommits står Kunden för returfrakten, normalt 99 kr. Retur skall ske med av Gardio anvisat fraktsätt med fraktsedel tillhandahållen av Gardio. Gardio tar ej emot returer som skickas in på annat sätt om ej överenskommits innan. Paket som ej hämtats ut och gått i retur utan att detta överenskommits med Gardio debiteras en avgift på 300 kr och Tjänsten löper vidare enligt ursprungligt avtal. Du kan alltid kontakta Gardio för att få utrustningen utskickad igen.

2.3 Om Kunden utövar sin ångerrätt ska Gardio betala tillbaka erlagd betalning inklusive leveranskostnader (för standardleverans) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter meddelandet om ånger. För produkter sker återbetalning först när Gardio har fått tillbaka produkten.

2.4 Vid ånger är Kunden skyldig att ersätta Gardio för (a) leveranskostnader utöver kostnader för standardleverans, (b) värdeminskningen för en produkt om Kunden hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, och (c) sådan del av Tjänst som utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

2.5 Genom ingåendet av Avtalet samtycker Kunden till att Tjänsten kan börja utföras under Ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om Tjänsten har fullgjorts.

2.6 Ovanstående ångerrätt gäller inte för företag.

3. Leverans av Tjänst

Om inte annat avtalats levererar Gardio Tjänsten från den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen eller som meddelas Kunden separat.

4. Användning av utrustning m.m.

4.1 När Kunden använder Tjänst som kräver att utrustning ansluts till Gardios Tjänst, får Kunden endast använda sådan utrustning som är anvisad eller godkänd av Gardio och som i övrigt uppfyller de krav som gällande lagstiftning föreskriver från tid till annan. Utrustning som stör tele- och/eller datatrafik ska omedelbart kopplas ur. Gardio ska vid begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till Tjänst om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i Tjänst eller utrustningen anslutits i strid med Avtalet.

4.2 Om Gardio tillhandahåller utrustning för Tjänst får sådan utrustning endast användas för användning av Tjänst. Kunden har således inte rätt att sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt olovligen förfoga över sådan utrustning, om Kunden inte har köpt utrustningen och äganderätten har övergått till Kunden.

4.3 Kunden ska vårda utrustningen väl och i övrigt följa lämnade råd och anvisningar om installation, skötsel, användning och underhåll av utrustningen. Från det att utrustningen levererats till Kunden och till dess att den återlämnats på av Gardio anvisad plats, ska Kunden stå risken för eventuell förlust av eller skada på utrustningen.

4.4 Vid avslutande av Tjänsten skall hyrd utrustning inklusive tillbehör returneras i gott skick till Gardio inom 14 dagar efter Tjänstens upphörande. Om detta inte sker eller om utrustningen är skadad så kommer Gardio debitera ersättningsavgift motsvarande restvärde på utrustningen, samt att enheterna kan komma att göras obrukbara. Det framgår av orderbekräftelsen om utrustningen hyrs av Gardio eller om den ägs av Kunden.

5. Användning av Tjänst

5.1 Kunden är skyldig att iaktta Gardios anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av Tjänst.

5.2 SIM-kort får endast användas i för Tjänsten avsedd terminaltyp och för det syfte som anges av Gardio.

5.3 Kunden ansvarar för egen och annans användning av Tjänst. Kunden får inte använda Tjänst, och inte låta annan använda Tjänst, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Gardio eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till att använda Tjänst på sätt som överstiger begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda Tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Gardios kunders genomsnittsanvändning av motsvarande Tjänst; eller att använda Tjänsten på sätt som måste anses som missbruk av Tjänsten. Vid användning av Tjänst i strid med denna punkt förbehåller sig Gardio rätten att vidta skäliga åtgärder mot Kunden. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av användning av berörd Tjänst, såsom att Gardio helt eller delvis stänger av berörd Tjänst. Gardios rätt att vidta åtgärder enligt denna punkt ska inte inverka på Gardios rätt att även göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

5.4 Tjänst kan omfatta programvara som Kund installerar eller programvara i produkter som används i Tjänst (”Programvara”). Kund får endast använda Programvara för sitt angivna användningsområde, och får inte ta isär, dekompilera eller modifiera Programvaran eller inaktivera några licens- eller kontrollfunktioner i Programvaran. Programvaran ägs och är upphovsrättsskyddat av Gardio eller dess leverantörer.

5.5 Om Kunden får kännedom om att Tjänst används i strid med punkterna 5.1–5.4 ska Kunden omedelbart vidta rättelse samt informera Gardio om överträdelsen.

5.6 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, ska Kunden ersätta Gardio för den skada som Kunden, eller annan för vilken Kunden ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Gardio genom brott mot Avtalet.

6. Tjänsternas kvalitet, service och underhåll

6.1 Information om villkor för service och underhåll för Tjänsterna anges i Beställningsvillkoren (t.ex. på Gardios hemsida) och/eller i de Särskilda villkoren för respektive Tjänst.

6.2 Vid behov av service och underhåll för Tjänsterna kan Kunden om inte annat avtalats kontakta Gardios Kundtjänst t.ex. via telefon, Internet eller e-post.

7. Ersättning och betalning

7.1 Kunden ska till Gardio erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i Beställningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive Tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats.

7.2 Fasta avgifter faktureras förskottsvis och rörliga avgifter faktureras i efterskott. Om inte annat har avtalats har Gardio rätt att fakturera avgifter för Tjänsten fr.o.m. den dag som Tjänsten börjar levereras.

7.3 Gardio fakturerar i olika fastställda intervaller. Om inte annat avtalats, väljer Gardio vilket av dessa faktureringsintervall som tillämpas.

7.4 Betalning ska vara Gardio tillhanda senast på fakturans förfallodag.

7.5 Gardio förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsavgift enligt gällande prislista. Om ingen dröjsmålsavgift anges i gällande prislista debiteras vid försenad betalning dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kunden ska även ersätta Gardios kostnader för att bevaka och driva in Gardios fordringar hos Kunden, t.ex. kostnader för skriftliga betalningspåminnelser och inkassoåtgärder.

7.6 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Gardios meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla Tjänster till betalning.

7.7 Om Kunden har invänt mot faktura inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Gardio på Kundens begäran bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Gardios utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och till dess betalning sker har Gardio rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

7.8 Om Kundens pris för en Tjänst är kopplat till att Kunden också använder en eller flera andra Tjänster (inkluderat tjänster som tillhandahålls av annat bolag i samma koncern som Gardio eller av tredjepartsleverantör) har Gardio rätt att ändra Kundens pris för Tjänsten om Kunden upphör att använda någon eller flera av dess andra Tjänster. Det justerade priset för Tjänsten ska utgöras av det pris som gällde hos Gardio då Kunden slutade använda den eller de andra Tjänsterna.

8. Fel eller avbrott i Tjänst, ansvarsbegränsning m.m.

8.1 Om Tjänst drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att Kunden inte kan använda Tjänsten, och felet/driftsavbrottet inte har orsakats av något förhållande på Kundens sida, har Kunden rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Gardios Kundtjänst. Avdrag görs med det belopp som motsvarar den aktuella Tjänstens fasta avgift under felets eller avbrottets varaktighet, om inte annat följer av Särskilda villkoren. Avdrag understigande 25 kr per faktureringsperiod utbetalas inte.

8.2 Gardio ansvarar endast för direkt skada som Gardio, eller någon för vilken Gardio svarar för, åsamkat Kunden genom vårdslöshet. Gardio ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador. Gardio ansvarar inte heller för skada som uppkommer pga. innehåll i data eller annan information som förmedlas via användning av Tjänst, för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, för förlust, försening eller förvanskning av data eller information eller för Kunds eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begränsningarna i denna punkt gäller inte i fall då Gardio agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst, eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

8.3 Gardio är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför Gardios kontroll, vars följder Gardio rimligen inte kunnat råda över, t.ex. krig, krigshandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, strömavbrott, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

8.4 Gardio har rätt att av tekniska och/eller driftsmässiga skäl vidta underhåll av Tjänsterna eller därtill hörande utrustning. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning enligt denna punkt 8. Vid omfattande planerade underhållsarbeten ska Kunden om möjligt aviseras i förväg.

8.5 Kundens begäran om ersättning enligt Avtalet ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara två (2) månader.

9. Kunduppgifter

9.1 Kundens personliga integritet är viktig för Gardio. Gardio AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter enligt Avtalet. I Gardio Integritetspolicy https://gardio.se/personuppgifter/ finns mer information om vilka personuppgifter Gardio behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen (såsom exempelvis samtycke), uppgifternas lagringstid samt Kundens rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

9.2 Genom ingåendet av Avtalet samtycker Kunden till behandling enligt ovan.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Om inte annat har avtalats, gäller Avtalet tillsvidare och kan sägas upp till upphörande med den uppsägningstid som anges för respektive Tjänst, normalt tre månader om inget annat anges. För Avtal med bindningstid gäller punkten 11 nedan. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen om Kunden begär det.

10.2 Även om Kunden säger upp Avtalet innan Gardio fakturerat eventuell anslutningsavgift och första månadsavgift är Kunden alltid skyldig att erlägga betalning av nämnda avgifter, förutsatt att Kunden inte utnyttjar sin ångerrätt enligt punkten 2 ovan. Om Gardio däremot säger upp Avtalet i enlighet med punkten 10.1 ovan är Kunden inte skyldig att erlägga anslutningsavgift och månadsavgift.

10.3 Gardio har rätt att säga upp Avtalet, eller spärra vissa Tjänster eller del av eller viss funktion av Tjänst, med omedelbar verkan och tillsvidare om (a) Kunden bryter mot Avtalet eller använder Tjänst i strid med vad som anges under punkten 5 eller skada uppkommer för Gardio eller annan eller i övrigt uppenbart missbrukar Tjänsten; (b) om Kunden inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, vid kreditkontroll (som Gardio har rätt att företa löpande under avtalstiden) inte visar sig kreditvärdig, inte ställer av Gardio (med hänsyn till Kundens användning av Tjänsten) vid var tid begärd säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet, eller (c) det finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet.

10.4 För att Gardio ska få spärra Tjänsten pga. faktiskt eller befarat brott mot Avtalet måste Kunden först uppmanas att upphöra med avtalsbrottet inom skälig tid och underrättas om att Tjänsten annars kan komma att spärras. Detta gäller emellertid inte om Kunden vid upprepade tillfällen har erlagt betalning för sent, i vilket fall Gardio har rätt att spärra Tjänsten utan att lämna sådan underrättelse. I den mån spärrning av Tjänst sker under gällande avtalstid är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet under spärrningsperioden.

10.5 Vid uppsägning från Kundens sida har Kunden endast rätt till nedsättning eller återbetalning av fast avgift som betalats i förskott om Kunden sagt upp Avtalet pga. att Gardio ändrat avtalsvillkor på sätt som Kunden inte godtar. Nedsättnings- eller återbetalningsrätten gäller inte förskottsbetald avgift som Kunden har betalt in efter denne meddelats om villkorsändringen. Om Gardio däremot säger upp Avtalet har Kunden rätt att återfå förskottsbetalda avgifter.

10.6 Om Avtalet sägs upp av Gardio pga. Kundens avtalsbrott eller om Avtalet sägs upp av Kund utan beaktande av uppsägningstid, har Gardio rätt att debitera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för Tjänst och avslutningsavgift enligt för Avtalet gällande prislista, i förekommande fall de fasta avgifter för resterande del av bindningstiden samt en avgift för värdet på larmutrustning, gateway, terminal, digital mottagare eller annan utrustning, vilken bestäms baserat på bl.a. kvarvarande betalningar för utrustningen.

10.7 Uppsägning av Avtal avseende en Tjänst ska inte innebära att dessa Allmänna villkor sägs upp avseende andra Tjänster som Kunden ingått Avtal om.

11. Avtal med bindningstid

11.1 Bindningstid är den överenskomna tidsperiod som Avtalet minst ska gälla, räknat från Tjänstens startdatum.

11.2 Om inte särskild bindningstid har överenskommits gäller Avtalet tillsvidare.

11.3 Kunden (och Gardio) kan, med iakttagande av den för Avtalet stadgade uppsägningstiden, säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av bindningstiden. Efter bindningstiden gäller Avtalet tills vidare och kan då sägas upp med iakttagande av den för Avtalet stadgade uppsägningstiden, normalt tre månader.

11.4 Om Kunden säger upp Avtalet till upphörande under bindningstiden, förfaller återstående avgifter för bindningstiden till betalning. Detsamma ska gälla för det fall Gardio säger upp Avtalet med hänvisning till punkten 10.4 ovan.

12. Överlåtelse av Avtalet

12.1 Gardio har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

12.2 Kunden kan efter skriftligt medgivande från Gardio överlåta abonnemanget på ny abonnent. Detta förutsätter att Kunden inte har några skulder till Gardio vid överlåtelsen och att Gardio godkänner den övertagande Kunden.

13. Ändring av villkoren

13.1 Gardio har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som Gardio bestämmer, ändra villkoren i Avtalet, med iakttagande av de villkor som anges nedan.

13.2 Ändring av villkor ska meddelas Kunden senast en (1) månader innan ändringen träder i kraft.

13.3 Vid ändring som är till nackdel för Kunden gäller, i fråga om Tjänster för vilka bindningstid har avtalats, att ändringen träder i kraft den dag bindningstiden upphör. Det sagda gäller dock inte ändringar som föranleds av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning. Sådana ändringar kan träda i kraft även under gällande bindningstid, enligt vad Gardio meddelar från fall till fall. Kundens rätt att i så fall säga upp avtalet framgår av punkten 13.4 nedan.

13.4 Vid ändring som är till nackdel för Kunden äger Kunden – oavsett om bindningstid har avtalats – rätt att säga upp Avtalet på följande villkor: Om Gardio har meddelat Kunden om ändringen senast en (1) månader innan ändringen träder ikraft äger Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande den dag ändringen träder i kraft, under förutsättning att Kundens uppsägning är Gardio tillhanda senast en (1) dag före den dag ändringen träder i kraft. Om Kunden emellertid inte säger upp Avtalet – eller om uppsägningen inte är Gardio tillhanda inom föreskriven tid – anses Kunden ha accepterat ändringen. Vid uppsägning enligt denna punkt ska punkten 11.4 inte äga tillämpning.

14. Meddelanden

14.1 Meddelanden med anledning av Avtalet sker normalt via epost och ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.

14.2 Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet.

15. Tvist

15.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

15.2 Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se), (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Gardio särskilda villkor för larmtjänst

Gäller från och med 2024-04-01.

OBS följande särskilda villkor gäller endast om du beställt Gardio larm, vilket isåfall framgår av din beställning.

Följande särskilda villkor gäller för Gardio larm, där ’Larmet’ avser den kompletta Larmet med larmutrustning, webbsidor och mobilappar, larmservrar, larmcentral och väktaråtgärder, samt support och service.

1. Åtgärdsinstruktion

a) Kunden administrerar Larmet via webbsida eller mobilapp som kallas Mina Sidor. På Mina Sidor finns Åtgärdsinstruktionen som är de inställningar som Kunden gör avseende hantering av larm, och omfattar bland annat kontaktuppgifter, adress (”Larmadressen”) och övrigt som kan vara av värde för Larmcentral och väktare.

b) Kunden är ansvarig för att hålla Åtgärdsinstruktionen uppdaterad med aktuella uppgifter, samt att informera Användare så de känner till vad de skall göra vid eventuella larm. Som ’Användare’ räknas de personer som är inlagda som användare i Larmet och har PIN-kod och / eller inloggningsuppgifter till denna.

c) Om Larmadressen ligger utanför Avarns normala täckningsområde (de blå områdena på www.gardio.se/tackning) så kan extra kostnader tillkomma. Kund är ansvarig för att meddela Gardio kundtjänst om flyttar larmet in i eller ut ur täckningsområdet.

2. Åtgärder vid larm

Gardio är ansvarig för att ta emot larm och utföra åtgärder enligt Åtgärdsinstruktionen. Dock skall följande skyldigheter noteras:

a) Vid larm notifieras Användare automatiskt via tex mobilapp, epost eller SMS enligt de kontaktuppgifter som Kunden har specificerat på Mina Sidor. Användare har skyldighet att öppna sådana notifieringar och avgöra vilken åtgärd som skall utföras.

b) Efter eskalering av larm till Larmcentralen skall Användaren som eskalerat larmärendet hålla sig tillgänglig för samtal från Larmcentralen på det telefonnummer som uppgivits på Mina Sidor fram tills dess att larmärendet är avslutat.

c) Larm som eskalerats till Larmcentral återkallas om Användare larmar av larmet (dvs trycker ’larma av’ eller ’falsklarm’ på larmpanelen eller Mina Sidor), eller via telefon instruerar Larmcentral att larmet skall återkallas. Återkallning av larm innebär att Kunden övertar ansvaret för ärendet och att Larmcentralen avbryter eventuella aktiviteter och heller ej förmedlar larmet till utryckningsväktare, polis etc.

d) Normal utryckningstid för väktare inom tätbebyggt område är 10-30 minuter, men längre utryckningstider kan förekomma, beroende t.ex. på faktorer såsom avståendet från huvudorten, väderleksförhållanden, trafiksituation, tid på dygnet etc. Gardio eller dess väktarbolag kan inte garantera någon inställelsetid.

e) Vid väktarutryckning företas nödvändiga åtgärder på Larmadressen för att uppnå tillfredsställande säkerhetsnivå, som tex att täcka för krossade rutor eller uppbrutna dörrar. Åtgärd inkluderar upp till 30 min arbete av väktare på Larmadressen. Om Kunden begär att mer arbete skall utföras så debiteras detta Kunden extra enligt gällande taxa från väktarbolaget. Skyddstäckning utförs inte om Kunden är på plats på Larmadressen.

f) Kan inbrott eller brand konstateras så kan Larmcentralen kalla på polis eller brandkår, men det kan inte garanteras att dessa rycker ut.

g) Larmcentralen tillhandahåller efter avslutat larmärende en slutrapport via Mina Sidor till Kunden om vilka åtgärder som företagits.

h) Väktarutryckningar (i de fall de ingår i Kundens Tjänst) sker utan kostnad om inte annat anges i beställningen eller överenskommits separat. Gardio har dock rätt att debitera Kund för utryckningskostnader om Kund kallar på väktare utan att det framgår av bilder att okänd person eller brand förekommer i lokalen, eller om utryckning sker i onödan eller till fel adress pga att Kunden angett felaktiga uppgifter i Åtgärdsinstruktionen.

3. Service, Skötsel och Handhavande

a) Gardio utför normalt inte service eller installation på Larmadressen. Om Kunden begär och Gardio accepterar att utföra service på Larmadressen så debiteras detta enligt gällande prislista. Kunden skall isåfall vid överenskommen tidpunkt bereda Gardio tillträde till Larmadressen för fullgörande av Gardios åtaganden, och lokalen skall befinna sig i ett sådant skick att inte hinder för arbete föreligger för arbetets utförande. Skulle Gardio på grund av omständigheter som vållats av Kunden inte kunna utföra arbetet kommer Kunden att debiteras extra kostnader för väntetid och resor enligt villkor i beställningen.

b) Förlust av Larmanläggningen eller reparationer som följer av till exempel skadegörelse, inbrott eller inbrottsförsök, brand, åska, miljöpåverkan såsom felaktig temperatur eller fukt, överbelastning på elnätet eller liknande bekostas av Kunden. Förlust eller skada befriar inte Kunden från sina förpliktelser enligt detta avtal.

c) Om Kundens Larmanläggning orsakar upprepade störningar eller falsklarm så har Gardio rätt att stänga av eller reducera omfattningen av Larmet eller sluta förmedla Kundens larm till Larmcentral fram till dess att orsaken till störningarna eller falsklarmen åtgärdats. Samma sak gäller om Kunden har gjort tekniska förändringar i Larmanläggningen såsom t.ex. skruvat isär utrustning, anslutit annan utrustning än Gardios, bytt mjukvara, etc utanför vad som anges i handhavandeinstruktionerna från Gardio.

d) Kunden är ansvarig för att endast använda Larmanläggningen inom angiven miljö, samt följa eventuella underhållsinstruktioner från Gardio.

4. Gardio ansvar & ansvarsbegränsningar

a) Gardio ansvarar för att Larmet fungerar på angivet sätt förutsatt att Kunden handhar Larmet på korrekt sätt.

b) Gardio är inte skyldig att tillhandahålla väktaråtgärd om Kunden flyttar Larmanläggningen till en plats som ligger utanför Larmets geografiska täckningsområde.

c) Gardio ansvarar aldrig för indirekt skada eller annan följdskada t ex bortfall i arbetstid, resor eller produktionsbortfall.

d) Gardio ansvarar inte för skada förorsakad av att larmet ej utlösts (även om det var aktiverat) eller på annat sätt inte skulle fungera.

e) Gardio ansvarar ej gentemot Kunden för eventuella hinder i utnyttjandet av detta Avtal till följd av lagstiftning, tekniskt fel, myndighetsbeslut eller liknande orsak. Sådan begränsning berättigar således inte Kunden till någon ersättning eller nedsättning av abonnemangsavgiften.

f) Kommunikationen i Larmanläggningen är krypterad, men Gardio kan inte garantera att kommunikation inte kan avlyssnas, och kan inte hållas skadeståndsskyldig om detta skulle uppstå.

g) Gardio kan inte hållas ansvariga för funktionsbortfall som beror på problem med uppkopplingen mellan Larmanläggningen och Gardios larmservrar, mellan olika delar i Larmanläggningen, eller andra fel som kan uppstå.

i) Gardio skadeståndsskyldighet enligt detta avtal är begränsat till värdet av 12 månaders abonnemangsavgifter.

j) Larmet är ett kompletterande skydd och ersätter inte Kundens behov av att iaktta normal aktsamhet samt att teckna försäkringsskydd för inbrotts-, brand- och personskada samt andra försäkringsbehov som Kunden kan ha.

5. Data och Bilder

All data i Larmet ägs av Gardio, utom bilder och videoupptagningar som ägs av Kunden. Gardio och Gardios samarbetspartners har under normala omständigheter inte rätt att titta på bilder och video från Larmanläggningen, förutom vid vissa tillfällen:

a) Efter slutförd installation av Larmanläggningen då Användare begärt att Gardio skall godkänna installationen (”Testlarm”).

b) Då Användare begärt hjälp från Gardio och godkänt att Gardio tittar på bilderna för att kunna hjälpa Användaren.

c) Vid Larmcentralens hantering av larm, och kan larmcentralen endast se bilder från det pågående larmärendet fram tills det stängs.

Gardio särskilda villkor för bredbandstjänster

Gäller från och med 2020-02-04.

OBS följande särskilda villkor gäller endast om du beställt bredband från Gardio, vilket isåfall framgår av din beställning.

Följande särskilda villkor gäller för bredbandstjänst (”Tjänsten”) som levereras av Gardio eller partner till Gardio (”Gardio”).

1 Avtalets förutsättningar

a. Om inte något annat särskilt avtalats skall följande vara uppfyllt för att Tjänsten skall kunna tillhandahållas Kund;

– en anslutning av fastigheten till stadsnätet samt

– att Gardio har avtal med nätleverantören att leverera tjänsten på detta.

b. Tjänsten öppnas för användning den dag som överenskommits mellan parterna, förutsatt att underleverantör eller annan lagstiftning inte medför ytterligare fördröjning.

c. Kan Gardio på grund av brist i förutsättningarna enligt ovan inte tillhandahålla Tjänsten upphör Avtalet med automatik, så snart Gardio har fått underrättelse därom.

d. Gardio har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänsten, då åtgärderna är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl.

2 Åtaganden Kund

a. Kund skall följa de instruktioner Gardio ger avseende användning av tjänsten och göra nödvändiga inställningar samt programinstallationer.

b. Gardio ansvarar inte för problem som uppstår på grund av Kunds felaktiga installation av programvara. Gardio garanterar inte kompatibilitet mellan tillhandahållen programvara och nya programvaror vilka installeras på Kunds dator.

c. Kund ansvarar för att obehöriga ej utnyttjar Tjänsten samt att annan person som getts möjlighet att utnyttja Tjänsten följer dessa villkor.

d. Om Kund flyttar svarar Kund för att anmäla detta till Gardio senast en (1) månad dessförinnan. Om Kund inte gör anmälan inom denna tid, finns risk att Kunds abonnemang hos Gardio utnyttjas obehörigen av person som har övertagit Kunds bostad eller lokal. I sådant fall är Kund skyldig att ersätta Gardio för de kostnader som Gardio åsamkas.

3 Kunds nyttjande av tjänsten

a. Kund ansvarar för att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund får inte utnyttja Tjänsten på ett otillbörligt sätt (exempelvis spridande av information som kan bedömas vara olaglig eller stridande mot god publicistisk sed, medvetet spridande av datavirus, e-postspam, kedjebrev eller filer utan tillstånd, utföra portscanning eller intrång/intrångsförsök).

b. Vid uppkoppling till Gardios bredbandstjänst förbinder sig Kund att inte olovligen koppla upp sig till datanät som är belagda med restriktioner som begränsar eller förhindrar användande eller uppställer vissa förutsättningar som inte har uppfyllts av Kund. Skulle olovligt intrång komma till Kunds kännedom ansvarar Kund för att detta omedelbart meddelas Gardio. Gardio ansvarar inte för innehållet i Kunds korrespondens, Kunds material på hemsidor, Kunds inlägg i nyhetsmöten eller andra aktiviteter som Kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet.

c. Om Kunds användning av Tjänsten skulle orsaka tekniska problem eller andra olägenheter för Gardio eller annan kund förbehåller sig Internetbolaget rätten att begränsa överföringshastigheten alternativt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.